Service

Läkemedelsinformation

Om du har frågor som gäller mediciner, medicinering och din hälsa i övrigt så informerar vår farmaceutiska personal dig gärna. Vi diskuterar gärna med dig om bl.a. hur man använder sina mediciner rätt och tryggt, om utbyte av mediciner och om FPA-ersättningar. Vi kan också ge dig råd om hur man förebygger sjukdomar och om vård utan mediciner. Vi har ett brett utbud av olika hjälpmedel som underlättar livet och hjälper dig att lyckas med din medicinering. I samband med att dina receptmediciner expedieras kontrollerar vi att de mediciner som du har köpt hos oss inte har oönskade samverkningar.

Medicineringens kontrolltjänst

Använder du flera mediciner samtidigt ? Är du säker på att dina mediciner passar i hop med varandra och att du tar dem vid bästa möjliga tidpunkter ?

Vid medicineringens kontrolltjänst går farmaceuten eller provisorn i genom hela din medicinering och kontrollerar möjliga biverkningar, samverkningar och tidpunkter då medicinerna skall tas. Efter kontrollen kan du diskutera frågor angående din medicinering i lugn och ro och du får med dig hem en rapport. Dessutom får du råd om möjliga medicinfria vårdformer. Fråga gärna mera om det här av vår personal.

Medicineringens utvärderingstjänst

Är du orolig för de många medicinerna du har blivit ordinerad ? Är du orolig för att de har biverkningar och för att de inte passar i hop med varandra ?

Vid medicineringens utvärderingstjänst kontrollerar vi att medicinerna du använder passar i hop med varandra, att de motsvarar vårdrekommendationerna och att doserna är de rätta med hänsyn till din ålder och njurfunktion. Samtidigt försöker vi utesluta möjliga överlappningar och samverkninga. Vi kontrollerar också din medicineringsteknik och tidpunkterna då du tar dina mediciner. Servicen omfattar en intervju, utvärdering av medicineringen och en skriftlig rapport med förändringsförslag som du kan presentera för din läkare.

Maskinell dosdispensering

Dosdispenseringen förbättrar läkemedelsvårdens trygghet och främjar en lyckad och effektiv medicinering. Dessutom är den kostnadseffektiv. Maskinell dosdispensering passar för personer som har ordinerats flera olika mediciner eller som annars har problem med medicinernas dosering.

För kunderna som omfattas av den maskinella dosdispenseringen, delas medicinerna färdigt ut i dospåsar. Påsarna levereras till kunderna med två veckors intervaller och med leveranserna följer ett uppdaterat medicinkort. Noggrannare uppgifter om denna service får du på www.pharmac.fi och i vår prislista.

Apotekets service för resenärer

Om du planerar en resa hjälper vi gärna till med t.ex. rese-apotekets planering och vi vet också vilka dokument du behöver för medicinerna du tar med dig. Det är skäl att minnas att alla länder har egna bestämmelser för vilka läkemedel som behöver dokumenteras för resan. Noggranna bestämmelser för begränsningar får man från respektive lands representation eller ambassad.

Det är alltid skäl att ta med kopior på recepten då man reser. Vi printar gärna ut dem åt dig på apoteket (se vår prislista).

Då man reser till vissa länder (se listan över Schengen-länder), behövs nogrannare dokumentation i fall du har med dig narkotiska, psykotropiska eller i huvudsak på centrala nervsystemet verkande läkemedel. I så fall behöver du ett sk. Schengen-intyg. Intyget skrivs ut Av det apotek där du köpt medicinen och det är i kraft 30 dagar fr.o.m. utskrivningsdagen. Då du kommer för att få ett Schengen-intyg skall du ha med dig en medicinförpackning, pass och ett recept för medicinen.

Schengen-länder är: Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta, Schweitz.

Hemtransport av mediciner

Apotekstjänst till Seniorstugan:

Vi levererar medicinbeställningar, som kunderna har beställt per telefon, gratis en gång i veckan till Seniorstugan. Leveransen sker på onsdagarna. Närmare besked får du på apoteket eller vid Seniorstugan.

Hemtransport av mediciner:

Vid behov transporterar vi dina mediciner hem till dig inom närområdet (max. 10 km). Servicen är belagd med avgift.

Hur förstöra mediciner?

Kontrollera ditt medicinskåp regelbundet och avlägsna oanvända mediciner och framförallt sådana som blivit gamla.

Mediciner är problemavfall och skall inte blandas med övrigt avfall eller spolas ned i avloppet. Om de kommer ut i naturen kan de påverka jordmånens och vattnets mikroflora eller vara skadliga för djur- och växtriket. Hushållens medicinavfall kan avgiftsfritt föras till apoteket där de sorteras och transporterars vidare för saklig förstöring.

Följ följande rekommendationer:

Returnera medicinerna i sina originalförpackningar, men avlägsna lappen med personuppgifter och ordination. Försäkra dig om att förpackningarna inte läcker. Jodhaltiga läkemedel (Betadine, Jodix, Iodosorb) skall returneras skilt från övriga mediciner i sina originalförpackningar.

Returnera febertermometrar med som innehåller kvicksilver, nålar och sprutor, separat. Det är skäl att packa nålarna t.ex. i en glasburk.

Granskning av fartygsapotek

Enligt lagen om fartygsapotek och SHM:s förordning om fartygsapotek behöver alla fartyg som är registrerade under finländsk flagg ett fartygssapotek för att säkerställa att fartygspersonalen har tillgång till första hjälpen-utrustning och sjukvård ombord. Fartygen kategoriseras i fyra fartygsklasser (A-D), som bestämmer fartygsapotekets omfattning. Fartygsapotek som tillhör klasserna A, B och C ska granskas minst en gång per år medan fartygsapotek som tillhör klass D ska granskas minst vart tredje år. Kontrollistan som fartyget får i samband med granskningen är ett officiellt dokument som ska uppvisas vid besiktning av fartyget.

Pargas Apotek utför granskningar av samtliga fartygsapoteksklasser. Granskningen utförs av en provisor på apoteket. Mindre fartygsapotek (klass D) kan tas till apoteket för granskning. Vi är redo att utföra granskningar med kort varsel och strävar efter att vara flexibla enligt kundens tidtabell. Kontakta apoteket för mera information.

Prislista för 2022:

Reseersättningen på 1,36 €/km för restiden från apoteket till fartyget debiteras enligt besiktningsavgiften.

Fartygsapoteksbesiktning (Provisor) 55€/h avrundas uppåt till närmaste halvtimme

Minsta avgift per fartygsklass:

  • Fartygsklass A och B  3 h
  • Fartygsklass C  2,5 h
  • Fartygsklass D  1 h

Alla priser ovan är exklusive moms (moms 0%). När det gäller utbytbara läkemedel görs valet på basis av pris och varaktighet för beredningen i kundens intresse.

Hål i öronen ?

Man kan boka tid att få hål i öronen på vårt apotek. Vår kosmetolog kan ofta också ta emot dig utan tidsbeställning.

Vi utför jobbet tryggt och utan risk för allergi. Vi använder medicinsk plast och helt nickelfria och sterila metallsmycken. Ingreppet görs i ett lugnt och avskilt utrymme. Under 18 åring behöver skriftligt lov av vårdnadshavare för att göra hål i öronen.